Trả lời:

1. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương theo quy trình sẽ được lập và trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo 3 lần dự thảo như sau:

- Dự thảo kế hoạch lần thứ nhất: là giai đoạn dự kiến nhu cầu, danh mục và mức vốn cho từng dự án trên cơ sở tổng mức vốn Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tương tự như dự thảo kế hoạch đầu tư hằng năm, các bộ, ngành và địa phương dự kiến kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 hằng năm).

Đến nay, theo kết quả rà soát sơ bộ, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều dự kiến tổng mức đầu tư quá lớn so với khả năng cân đối. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg và văn bản hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH và hướng dẫn tại Hội nghị này, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch lần thứ nhất gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28 tháng 02 năm 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức làm việc và có ý kiến thẩm định về dự thảo kế hoạch lần thứ nhất gửi bộ, ngành, địa phương.

- Dự thảo kế hoạch lần thứ hai: Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và địa phương rà soát, hoàn chỉnh và gửi dự thảo kế hoạch lần thứ hai về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 (tương tự như trong việc lập kế hoạch hằng năm, các bộ, ngành và địa phương rà soát, hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 9 hằng năm).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phương án phân bổ vốn, bao gồm: tổng số vốn chia ra theo ngành, lĩnh vực, chương trình cho từng bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội; đồng thời trước ngày 25 tháng 10 năm 2015 thông báo cho các bộ, ngành, địa phương để phân bổ chi tiết (tương tự như việc tổng hợp giao kế hoạch hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các bộ, ngành và địa phương dự kiến mức vốn theo mức Chính phủ trình Quốc hội vào tháng 10 hằng năm).

- Dự thảo kế hoạch lần thứ ba: Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng số vốn, các bộ, ngành, địa phương dự kiến phân bổ vốn cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 11 năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp (có trao đổi với các bộ, ngành, địa phương để điều chỉnh những điểm chưa hợp lý), báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án phân bổ vốn chi tiết kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020.

2. Về tổng mức vốn đầu tư kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg và văn bản hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành rà soát loại bỏ các khoản vốn tăng bất thường trong năm qua như đã hướng dẫn. Cụ thể như sau:

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước của các bộ, ngành ở trung ương và vốn bổ sung có mục tiêu (chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu,…) tăng bình quân 10%/năm so với kế hoạch năm trước do Thủ tướng Chính phủ giao.

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách của các địa phương (không bao gồm tiền thu sử dụng đất): trong năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước phấn đấu tăng khoảng 10% so với kế hoạch năm trước do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong các năm tiếp theo, tính toán tăng theo khả năng cân đối thu, chi ngân sách địa phương, tăng bình quân hằng năm khoảng 7-10% so với kế hoạch năm trước.

- Vốn trái phiếu Chính phủ: cân đối trên cơ sở nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho giai đoạn 2014-2016 sau khi trừ đi số kế hoạch đã giao năm 2014 và năm 2015. Ngoài số vốn còn lại nói trên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư tháng 8 năm 2014, các bộ, ngành, địa phương có thể đề xuất một số dự án trọng điểm sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020.

Tổng số vốn dự kiến sơ bộ nói trên làm căn cứ dự thảo kế hoạch lần thứ nhất và lần thứ hai. Đến tháng 10 năm 2015, sau khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án phân bổ vốn kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 và trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức dự kiến vốn đầu tư cho các bộ, ngành, địa phương làm căn cứ phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án (dự thảo kế hoạch lần thứ 3)

Trả lời:

Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sẽ được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 10 cuối năm 2015. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư, ngay tại thời điểm hiện nay, chúng ta đã phải dự kiến sơ bộ tổng mức vốn đầu tư công nguồn NSNN, trong đó có ngân sách trung ương, ngân sách địa phương. Về phương pháp xác định sơ bộ tổng mức vốn theo đúng quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị này. Cụ thể phải dự kiến tổng mức vốn hằng năm, từ năm 2016 đến năm 2020. Tổng cộng số vốn của từng năm, ta sẽ có tổng mức vốn 5 năm 2016-2020. Như vậy, tổng mức vốn đầu tư trung hạn sơ bộ được tính toán theo mức tăng trong 5 năm, không phải dựa trên số bình quân 3 năm 2013-2015.

Trả lời:

Tại thời điểm hiện nay, do chưa có căn cứ để tính toán chính xác về cân đối ngân sách, cân đối vốn đầu tư, nên trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch lần thứ nhất, lần thứ hai phải dựa trên cơ sở số dự kiến sơ bộ về tổng vốn đầu tư 5 năm tới theo tốc độ tăng như quy định trong Chỉ thị số 23/CT-TTg.

Theo quy trình xây dựng kế hoạch, trong Quý I và Quý II tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính xác định các cân đối thu chi ngân sách và đầu tư làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn. Như vậy, tổng số vốn đầu tư kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020, cũng như mức vốn giao cho các bộ, ngành sẽ được tính toán kỹ lưỡng, trình Chính phủ, Quốc hội trên cơ sở tăng trưởng của nền kinh tế, khả năng các nguồn thu và chính sách tài khóa, cơ cấu cân đối chi NSNN, các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vố đầu tư cho giai đoạn 2016-2020,… Theo đó, mức vốn thông báo chính thức để phân bổ chi tiết vào tháng 10 tới sẽ bảo đảm các nguyên tắc công bằng, phù hợp các mục tiêu phát triển và đặc điểm của từng địa phương; có thể có chênh lệch so với số dự kiến tăng bình quân nói trên.

 

Như vậy, các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 thấp sẽ không bị thiệt thòi so với các bộ, ngành, địa phương khác.

Trả lời:

Theo quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg, các bộ, ngành và địa phương phải đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và gửi báo cáo cho các bộ chủ chương trình trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Các bộ chủ chương trình đánh giá tình hình thực hiện chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ của hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định hai chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, nội dung đề xuất chưa theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh các nội dung Báo cáo này.

Theo quy định tại Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2015, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về danh mục chương trình vào Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vào tháng 5 tới. Để có thể hoàn chỉnh trình Chính phủ, chậm nhất đầu Quý II năm 2015, phải thẩm định xong chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên. Như vậy, dự kiến sớm nhất giữa tháng 4 năm 2015 có thể biết sơ bộ dự kiến về mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình và đến khi trình Quốc hội thông qua danh mục và chủ trương chương trình mục tiêu quốc gia vào tháng 5 năm 2015 thì sẽ có các thông tin chính thức.

Trả lời:

Việc đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 và dự kiến các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, yêu cầu về thời gian báo cáo như chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay một số bộ, ngành đã đề xuất các chương trình mục tiêu cho giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất của các bộ, ngành cơ quan trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu phát triển của ngành, địa phương mình, các bộ, ngành, địa phương chủ động dự kiến các dự án theo từng chương trình cụ thể theo hướng giảm về số lượng chương trình, nhưng tăng tính đầu tư tập trung, hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Về tổng số vốn, ở địa phương căn cứ tổng số vốn của các chương trình mục tiêu năm 2015 để dự kiến bố trí cho từng chương trình cụ thể không nhất thiết giữ nguyên số lượng chương trình đã thực hiện trong giai đoạn trước. Đối với các chương trình mới do các bộ đề xuất thì đề nghị Bộ chủ chương trình, bổ sung về nguồn vốn tương ứng với mục tiêu, nội dung của chương trình.

 

Trả lời: 

Việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 phải căn cứ vào các chương trình mục tiêu được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Trước mắt hiện nay, khi chưa có phê duyệt chính thức các chương trình mục tiêu và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ cho giai đoạn 2016-2020, đề nghị các bộ, ngành và địa phương lập kế hoạch theo quy định tại phần trả lời câu hỏi 5 nêu trên.

Trả lời:

 

Đối với chương trình mới chưa có trong kế hoạch 2015, như chương trình đầu tư phát triển thủy sản,… đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trước hết đề nghị địa phương dự kiến sắp xếp trong tổng số vốn dự kiến cho ác chương trình mục tiêu. Trường hợp không thể cân đối được, thì báo cáo dự kiến bổ sung thêm nhu cầu ngoài mức Thủ tướng Chính phủ đã quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg. Sau khi có dự kiến về cân đối thu chi và cơ cấu chi tiêu NSNN, cơ cấu đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến vốn cho từng chương trình trong giai đoạn 2016-2020.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 55, Luật Đầu tư công, điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Quy định này sẽ áp dụng vào thời điểm tổng hợp và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vào tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Đến thời điểm đó, nếu dự án nào chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, sẽ không đủ điều kiện để giao kế hoạch.

 

Còn tại thời điểm lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 dự thảo lần thứ nhất (gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2014), các bộ, ngành và địa phương phải xác định các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020, làm căn cứ bố trí vốn kế hoạch năm 2015 để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Nội dung này, tại Chỉ thị số 23/CT-TTg và văn bản số 5318/BKHĐT-TH đã nêu rất rõ.

Trả lời

Theo quy định tất cả các dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, đề nghị các bộ, ngành và địa phương trong năm 2015 phải tích cực thực hiện các quy định này. Trường hợp không thể hoàn tất các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư cho tất cả các dự án, đề nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án này. Khi các dự án hoàn chỉnh đủ các thủ tục, có thể sẽ bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn vào thời điểm điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn hoặc bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn từ nguồn dự phòng còn lại theo quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

 

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 106 của Luật Đầu tư công:

1. Việc xử lý các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng chưa được bố trí vốn được quy định như sau:

a) Đối với chương trình, dự án quan trọng quốc gia, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và quyết định đầu tư của Chính phủ;

b) Đối với chương trình, dự án đã trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch;

c) Đối với chương trình, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật này.”

Tại Chỉ thị số 23/CT-TTg và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 5318/BKHĐT-TH đã quy định: Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực, chưa được bố trí vốn và chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Do đó, đối với các dự án khởi công mới đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, đã có quyết định đầu tư và Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể mức vốn kế hoạch giai đoạn 2016-2020 bố trí cho dự án sẽ không phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư. Còn các dự án Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, nhưng không quyết định mức vốn đầu tư cụ thể, giao các bộ hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hoặc các dự án chưa phê duyệt quyết định đầu tư phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.