a) Đúng quy định.

b) Không đúng quy định.

Trả lời: (b) Không đúng quy định. Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ có quy định: “Các cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn là nội dung quan trọng, phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Dự án trên phê duyệt Quyết định đầu tư ngày 31 tháng 10 năm 2012, sau thời điểm ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg nên phải tuân thủ quy định chỉ được phê duyệt dự án khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách

a) Đúng quy định.

b) Không đúng quy định.

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

Trả lời: (c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi. Do: (1) chưa rõ việc bố trí vốn kế hoạch năm 2013 có đúng nguồn vốn quy định trong quyết định đầu tư không (ví dụ dự án xác định nguồn vốn thực hiện là 100% từ nguồn cân đối NSĐP, nhưng kế hoạch 2013 lại bố trí NSTW); (2) Dự án phê duyệt ngày 25 tháng 10 năm 2012 nên kế hoạch 2013 là dự án khởi công mới nhưng chưa rõ tỷ lệ bố trí vốn có đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg hay không (nhóm B tối thiểu đạt 20% tổng mức đầu tư, nhóm C tối thiểu 35%).

a) Đúng quy định.

b) Không đúng quy định.

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

Trả lời: b) Không đúng quy định. Dự án nhóm B khởi công mới theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg bố trí vốn năm kế hoạch phải đạt tối thiểu 20% tổng mức đầu tư.

a) Đúng quy định.

b) Không đúng quy định.

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

Trả lời: a) Đúng quy định. Quyết định đầu tư của dự án phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2012 đủ điều kiện để bố trí vốn năm 2013. Dự án chưa thẩm định nguồn vốn NSTW nhưng kế hoạch năm 2013 chỉ bố trí vốn từ nguồn NSĐP. Tỷ lệ bố trí vốn năm 2013 của dự án là 35%, đạt mức tối thiểu quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg cho dự án nhóm C khởi công mới.

a) Đúng quy định.

b) Không đúng quy định.

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

Trả lời: a) Đúng quy định. Quyết định đầu tư của dự án phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2012 đủ điều kiện để bố trí vốn năm 2013. Tỷ lệ bố trí vốn năm 2013 của dự án là 30%, lớn hơn mức tối thiểu quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg cho dự án nhóm B khởi công mới. Mức vốn NSTW bố trí kế hoạch năm 2013 là 20% chưa vượt tổng mức NSTW hỗ trợ cho dự án là 30%.

a) Đúng quy định.

 

b) Không đúng quy định.

 

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

 

Trả lời: b) Không đúng quy định. Dự án thẩm định nguồn vốn nhưng không được chấp nhận NSTW hỗ trợ. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2013 lại bố trí vốn NSTW bằng 10% tổng mức đầu tư của dự án. Dự án phê duyệt ngày 30 tháng 10 năm 2012 nên là dự án khởi công mới năm 2013 nhưng tỷ lệ vốn bố trí chỉ đạt 30%, thấp hơn mức 35% quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg cho dự án nhóm C khởi công mới.

a) Đúng quy định.

 

b) Không đúng quy định.

 

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

 

Trả lời: a) Đúng quy định. Quyết định đầu tư của dự án phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2012 đủ điều kiện để bố trí vốn năm 2013. Tỷ lệ bố trí vốn năm 2013 của dự án là 35%, đạt mức tối thiểu quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg cho dự án nhóm C khởi công mới. Mức vốn NSTW bố trí kế hoạch năm 2013 là 10% chưa vượt tổng mức NSTW hỗ trợ cho dự án là 15%.

a) Đúng quy định.

 

b) Không đúng quy định.

 

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

 

Trả lời: b) Không đúng quy định. Dự án thẩm định nguồn vốn nhưng không được chấp nhận NSTW hỗ trợ. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2013 lại bố trí vốn NSTW bằng 10% tổng mức đầu tư của dự án.

a) Đúng quy định.

 

b) Không đúng quy định.

 

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

 

Trả lời: a) Đúng quy định. Quyết định đầu tư của dự án phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2012 đủ điều kiện để bố trí vốn năm 2013. Tỷ lệ bố trí vốn năm 2013 của dự án là 35%, đạt mức tối thiểu quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg cho dự án nhóm C khởi công mới. Mức vốn NSTW bố trí kế hoạch năm 2013 là 10% chưa vượt tổng mức NSTW hỗ trợ cho dự án là 50%.

a) Đúng quy định.

 

b) Không đúng quy định.

 

c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi.

 

Trả lời: (c) Chưa đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi. Dự án đã thẩm định vốn và không được chấp nhận NSTW hỗ trợ. Chưa rõ kế hoạch năm 2013 có bố trí vốn NSTW hay không, nếu bố trí vốn NSTW kế hoạch năm 2013 là không đúng quy định.