02 KHÓA ĐÀO TẠO VỀ ĐẤU THẦU, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG, KỸ NĂNG MỀM TRONG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ CÁC SỞ VÀ HUYỆN CỦA 5 TỈNH ĐƯỢC DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU

Tiếp nối các hoạt động đào tạo cho cán bộ nòng cốt của các sở và các huyện của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu, dự án “ Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 khóa đào tạo về “Đấu thầu, kinh nghiệm quốc tế về lập kế hoạch phát triển KTXH và quản lý đầu tư công, kỹ năng mềm trong quản lý và lãnh đạo” vào ngày 14 – 17/8/2017 tại Hà Nội cho 03 tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh và ngày 06 – 09/9/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh cho 02 tỉnh Gia Lai và Bến Tre. Khoảng 90 đại biểu đã tham dự mỗi khóa đào tạo.

Trong các hội thảo, Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã trình bày về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PPP, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015; các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016; Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016; Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016; Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016; Luật hình sự có liên quan đến Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng,...

Ông Erwin Dickens, chuyên gia nước ngoài của dự án đưa đến cho đại biểu tham dự khóa đào tạo các kinh nghiệm quốc tế về Quy hoạch không gian và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các kinh nghiệm quốc tế về lập kế hoạch đầu tư công cho các cấp chính quyền địa phương.

Cuối cùng Bà Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu, nguyên Phó giám đốc Trường bồi dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính đã trình bày nội dung các kỹ năng mềm cần thiết cho các cán bộ, bao gồm: kỹ năng giảng dạy, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm...

 

Các đại biểu đánh giá các kiến thức về đấu thầu, kinh nghiệm quốc tế về đầu tư công là rất hay, rất phù hợp với tình hình các công việc ở địa phương đang thực hiện. Hơn nữa, các kỹ năng mềm cũng được đánh giá là rất cần thiết cho các học viên trong quá trình làm việc. 

Last modified on Thứ năm, 21 Tháng 9 2017 10:27