02 HỘI THẢO DÀNH CHO 11 TỈNH MIỀN BẮC VỀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ LẬP, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ THẢO SỔ TAY

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động của dự án, theo kế hoạch hoạt động năm 2017, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 hội thảo về “Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản pháp lý và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công” cho 11 tỉnh miền Bắc gồm: 05 tỉnh (Lạng Sơn, Hòa Bình,  Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh) vào ngày 21 – 23/8/2017 tại Hà Nội và 06 tỉnh (Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng) vào ngày 28 – 30/8/2017 tại Hà Nội. Khoảng hơn 100 đại biểu là các cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch và đầu tư công ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tham gia mỗi khóa đào tạo này.

Các nội dung được hướng dẫn trong hội thảo bao gồm: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công và các Nghị định thi hành; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công và điều khoản chuyển tiếp triển khai Luật Đầu tư công và lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương trước khi ban hành.

 

Không khí các hội thảo diễn ra rất nghiêm túc. Dự án đã nhận được 1 số ý kiến, phản hồi về cuốn dự thảo sổ tay “Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương” và sẽ hoàn thiện để có thể sớm ban hành. Các đại biểu đánh giá đây là cuộc hội thảo rất cần thiết khi mà Luật Đầu tư công mặc dù đã có hiệu lực từ 01/01/2015 nhưng đến nay việc thực hiện luật và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng rất mong sẽ thường xuyên có các hội thảo như này để là nơi các đại biểu cùng nhau trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm hoàn thành tốt các công việc được giao.

 

Last modified on Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 09:46