TỔ CHỨC 04 HT TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CƠ CHẾ BÁO CÁO THÔNG TIN TỔNG THỂ VỀ ĐTC TRÊN MẠNG VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐTC TRONG CÔNG TÁC LẬP, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐTC

Để hỗ trợ cho áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 04 cuộc hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng và hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu dự án đầu tư công trong công tác lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; góp ý hoàn thiện báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng; góp ý dự thảo thông tư về nội dung và chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm” cho các UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính của 63 tỉnh, thành phố: 02 hội thảo ngày 11 – 12/01/2017 tổ chức tại Hà Nội và 02 hội thảo ngày 13-14/01/2017 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham gia là những người trực tiếp thực hiện, quản lý và xử lý các thông tin quản lý đầu tư công của các đơn vị trên mạng.

Các đại biểu cho rằng việc đưa vào thực hiện hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng là một bước quan trọng giúp cho các dự án được cập nhật liên tục, các báo cáo kịp thời giúp cho việc thực hiện các bước để tiến hành các dự án được nhanh gọn hơn, đảm bảo hơn giúp giảm thiểu các chi phí và thời gian không cần thiết khi triển khai các dự án.

 

Các hội thảo đã diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc và rất hiệu quả.

Sau đây là hình ảnh về các hội thảo:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi

 

 

 

 

Last modified on Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 15:41