TỔ CHỨC 04 HT TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CƠ CHẾ BÁO CÁO THÔNG TIN TỔNG THỂ VỀ ĐTC TRÊN MẠNG VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐTC TRONG CÔNG TÁC LẬP, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐTC

TỔ CHỨC 04 HT TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CƠ CHẾ BÁO CÁO THÔNG TIN TỔNG THỂ VỀ ĐTC TRÊN MẠNG VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐTC TRONG CÔNG TÁC LẬP, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐTC

Để hỗ trợ cho áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 04 cuộc hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng và hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu dự án đầu tư công trong công tác lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; góp ý hoàn thiện báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng; góp ý dự thảo thông tư về nội dung và chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm” cho các UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính của 63 tỉnh, thành phố: 02 hội thảo ngày 11 – 12/01/2017 tổ chức tại Hà Nội và 02 hội thảo ngày 13-14/01/2017 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham gia là những người trực tiếp thực hiện, quản lý và xử lý các thông tin quản lý đầu tư công của các đơn vị trên mạng.

Các đại biểu cho rằng việc đưa vào thực hiện hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng là một bước quan trọng giúp cho các dự án được cập nhật liên tục, các báo cáo kịp thời giúp cho việc thực hiện các bước để tiến hành các dự án được nhanh gọn hơn, đảm bảo hơn giúp giảm thiểu các chi phí và thời gian không cần thiết khi triển khai các dự án.

 

Các hội thảo đã diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc và rất hiệu quả.

Sau đây là hình ảnh về các hội thảo:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi

 

 

 

 

Xem thêm...

TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ LẬP VÀ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PTKTXH VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐTC TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM CHO CÁC CÁN BỘ CỦA CÁC HUYỆN THUỘC 05 TỈNH ĐƯỢC DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU

TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ LẬP VÀ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PTKTXH VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐTC TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM CHO CÁC CÁN BỘ CỦA CÁC HUYỆN THUỘC 05 TỈNH ĐƯỢC DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU

Việc hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ cấp Huyện của 5 tỉnh được lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu: Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia lai và Bến Tre là một trong những hoạt động chính của dự án trong năm 2017.

Sau khi đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho cán bộ cấp tỉnh của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu vào năm 2016, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tiếp tục tổ chức 05 cuộc đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các cán bộ cấp Huyện thuộc 5 tỉnh  trên.

03 cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội: ngày 27-28/02 cho các huyện của tỉnh Nam Định, ngày 28/02 – 01/03 cho các huyện của tỉnh Phú Thọ, ngày 02-03/03 cho các huyện của tỉnh Hà Tĩnh và 02 cuộc hội thảo diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh: ngày 06-07/03 cho các huyện của tỉnh Gia Lai, ngày 07-08/03 cho các huyện của tỉnh Bến Tre. Có khoảng 70 cán bộ là những người trực tiếp làm công tác tổng hợp kế hoạch của các Huyện tham gia mỗi khóa đào tạo.

Các chủ đề được đào tạo bao gồm: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Các nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công; Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh các chủ đề được đào tạo luôn có bài tập thực tế đi kèm giúp các đại biểu nắm bắt được các tình huống áp dụng trong thực tế và nhớ nội dung tốt hơn.

 

Sau đây là một số hình ảnh về các khóa đào tạo:

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Xem thêm...