02 KHÓA ĐÀO TẠO VỀ ĐẤU THẦU, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG, KỸ NĂNG MỀM TRONG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ CÁC SỞ VÀ HUYỆN CỦA 5 TỈNH ĐƯỢC DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU

02 KHÓA ĐÀO TẠO VỀ ĐẤU THẦU, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG, KỸ NĂNG MỀM TRONG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ CÁC SỞ VÀ HUYỆN CỦA 5 TỈNH ĐƯỢC DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU

Tiếp nối các hoạt động đào tạo cho cán bộ nòng cốt của các sở và các huyện của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu, dự án “ Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 khóa đào tạo về “Đấu thầu, kinh nghiệm quốc tế về lập kế hoạch phát triển KTXH và quản lý đầu tư công, kỹ năng mềm trong quản lý và lãnh đạo” vào ngày 14 – 17/8/2017 tại Hà Nội cho 03 tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh và ngày 06 – 09/9/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh cho 02 tỉnh Gia Lai và Bến Tre. Khoảng 90 đại biểu đã tham dự mỗi khóa đào tạo.

Trong các hội thảo, Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã trình bày về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PPP, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015; các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016; Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016; Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016; Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016; Luật hình sự có liên quan đến Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng,...

Ông Erwin Dickens, chuyên gia nước ngoài của dự án đưa đến cho đại biểu tham dự khóa đào tạo các kinh nghiệm quốc tế về Quy hoạch không gian và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các kinh nghiệm quốc tế về lập kế hoạch đầu tư công cho các cấp chính quyền địa phương.

Cuối cùng Bà Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu, nguyên Phó giám đốc Trường bồi dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính đã trình bày nội dung các kỹ năng mềm cần thiết cho các cán bộ, bao gồm: kỹ năng giảng dạy, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm...

 

Các đại biểu đánh giá các kiến thức về đấu thầu, kinh nghiệm quốc tế về đầu tư công là rất hay, rất phù hợp với tình hình các công việc ở địa phương đang thực hiện. Hơn nữa, các kỹ năng mềm cũng được đánh giá là rất cần thiết cho các học viên trong quá trình làm việc. 

Read more...

02 HỘI THẢO DÀNH CHO 11 TỈNH MIỀN BẮC VỀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ LẬP, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ THẢO SỔ TAY

02 HỘI THẢO DÀNH CHO 11 TỈNH MIỀN BẮC VỀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ LẬP, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ THẢO SỔ TAY

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động của dự án, theo kế hoạch hoạt động năm 2017, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 hội thảo về “Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản pháp lý và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công” cho 11 tỉnh miền Bắc gồm: 05 tỉnh (Lạng Sơn, Hòa Bình,  Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh) vào ngày 21 – 23/8/2017 tại Hà Nội và 06 tỉnh (Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng) vào ngày 28 – 30/8/2017 tại Hà Nội. Khoảng hơn 100 đại biểu là các cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch và đầu tư công ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tham gia mỗi khóa đào tạo này.

Các nội dung được hướng dẫn trong hội thảo bao gồm: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công và các Nghị định thi hành; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công và điều khoản chuyển tiếp triển khai Luật Đầu tư công và lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương trước khi ban hành.

 

Không khí các hội thảo diễn ra rất nghiêm túc. Dự án đã nhận được 1 số ý kiến, phản hồi về cuốn dự thảo sổ tay “Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương” và sẽ hoàn thiện để có thể sớm ban hành. Các đại biểu đánh giá đây là cuộc hội thảo rất cần thiết khi mà Luật Đầu tư công mặc dù đã có hiệu lực từ 01/01/2015 nhưng đến nay việc thực hiện luật và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng rất mong sẽ thường xuyên có các hội thảo như này để là nơi các đại biểu cùng nhau trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm hoàn thành tốt các công việc được giao.

 

Read more...