Up

Tài liệu hội thảo của dự án SPR

Dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn
Quy hoạch phát triển tại Malaysia, tập trung vào việc đạt được các kết quả
Slide báo cáo phát triển Việt Nam năm 2012
Kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch, gắn phương pháp lập kế hoạch theo lãnh thổ với ngân sách nhà nước tại Vương quốc Bỉ