Up

Tài liệu của dự án

Slide kinh nghiệm quốc tế trong đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)
Slide Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)
Slide Phân tích thẩm định dự án đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)
slide theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương (Tài liệu khoá đào tạo Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Slide Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (tài liệu khoá đào tạo lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm)
Slide Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (tài liệu khoá đào tạo lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm)
Slide giải đáp thắc mắc và hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Sile Dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư trung hạn
Slide Dự thảo QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020
Silde Dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Kinh nghiệm của Bỉ về Quản lý đầu tư công thông qua Công ty Đầu tư và Quản lý vốn Liên bang (FHIC)
Dự thảo Nghị định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Slide lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương (tài liệu khoá đào tạo lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm)
Slide Luật Đầu tư công (tài liệu khoá đào tạo lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm)
Slide Luật Đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)
SLIDE LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN KÈM THEO (Tài liệu đào tạo lập kế hoạch phát triển ở địa phương và triển khai pháp luật Đầu tư công - cấp xã)
SLIDE NGHỊ ĐỊNH 161/2016/NĐ-CP VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Tài liệu tập huấn về Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành cho cấp xã)
SLIDE THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG (Tài liệu đạo tạo cho cấp Huyện và cấp xã - 2017)