a) Đúng

b) Sai

c) Chưa đủ thông tin để trả lời.

 

Đáp án: c) Chưa đủ thông tin để trả lời.

a) Luật Đầu tư công

b) Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.

c) Cả a) và b)

d) Cả a) và b). Trường hợp a) và b) có mâu thuẫn thì thực hiện theo b).

 

Đáp án: d) Cả a) và b). Trường hợp a) và b) có mâu thuẫn thì thực hiện theo b)

a) Đúng

b) Sai

c) Chưa đủ thông tin để trả lời.

 

Đáp án: c) Chưa đủ thông tin để trả lời.

a) Chương trình mục tiêu

b) Chương trình mục tiêu quốc gia

c) Thuộc cả 2 trường hợp nêu trên

d) Chưa đủ thông tin để trả lời.

 

Đáp án: b) Chương trình mục tiêu quốc gia