Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 16:00

Giới thiệu dự án

Giới thiệu về dự án:

Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” (Capacity Development for the Planning Reform - VIE 1204811) là dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại trên cơ sở Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Việt Nam ký ngày 11 tháng 4 năm 2014. 

Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thực hiện dự án. Phương thức thực hiện dự án là Quốc gia điều hành. 

Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ (Belgian Technical Corporation) tại Việt Nam là đại diện phía Chính phủ Vương quốc Bỉ chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, điều phối và theo dõi dự án. 

Mục tiêu tổng quát: “Cải thiện việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội KHPTKTXH thông qua quy trình lập kế hoạch và ngân sách mới  phục vụ cho các chính sách và các can thiệp hướng tới người nghèo và hỗ trợ tăng trưởng”.

Mục tiêu cụ thể: “Nâng cao năng lực của chính quyền Trung ương và chính quyền cấp địa phương  (được lựa chọn) trong công tác lập kế hoạch và lập ngân sách theo phương pháp mới”.

Các kết quả đầu ra của dự án:

  • Kết quả 1: Cải thiện khung pháp lý cho công tác cải cách lập kế hoạch.   
  • Kết quả 2: Tăng cường năng lực của Bộ KH&ĐT trong việc hỗ trợ phát triển năng lực cho chính quyền cấp địa phương trong các lĩnh vực lập kế hoạch,TD&ĐG. 
  • Kết quả 3: Nâng cao năng lực của các chính quyền tỉnh và các Bộ ngành trong việc xây dựng, áp dụng và triển khai thực hiện hệ thống lập kế hoạch và TD&ĐG theo phương pháp mới.  
  • Kết quả 4: Nâng cao năng lực của một số chính quyền dưới cấp tỉnh (cấp huyện, xã) được lựa chọn trong việc xây dựng, áp dụng, và triển khai các hệ thống lập kế hoạch,TD&ĐG theo phương pháp mới. 

Đối tượng hưởng lợi cuối cùng của Dự án CDPR là tất cả người dân Việt Nam. Nếu năng lực thiết kế và thực hiện hệ thống lập kế hoạch từ cấp trung ương, cấp tỉnh tới cấp địa phương được nâng cao, thì tất cả mọi người sẽ có cơ hội nhiều hơn tham gia vào việc đưa ra các quyết định chính sách công. Cuối cùng, lợi ích sẽ là các nguồn lực công được phân bổ hiệu quả và công bằng hơn, nhằm phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ, quản lý môi trường và tạo ra việc làm và thu nhập. 

Thời gian thực hiện dự án: 4 năm (kể từ tháng 4/2014).

Địa điểm thực hiện: Việt Nam.

Tổng ngân sách của dự án: 4.300.000 Euro, trong đó Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại 4.000.000 Euro, phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 300.000 Euro. 

Địa chỉ liên hệ của dự án: Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch”, Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân - 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng dự án: 31 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3.7347987           Fax: 04.3.7347985.