Rần cần thiết
81.6%  
Cần thiết
8.8%  
Bình thường
3.5%  
Không cần thiết
5.3%