Rần cần thiết
81.3%  
Cần thiết
8.9%  
Bình thường
3.6%  
Không cần thiết
5.4%