Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 21:08

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của dự án

Cơ cấu tổ chức của dự án

Ban chỉ đạo dự án:

Dự án sẽ bao gồm một Ban chỉ đạo (BCĐ) giúp chỉ đạo chung và theo dõi việc thực hiện dự án.

BCĐ dự án sẽ bao gồm các đại diện của phía Việt Nam và phía Bỉ, cụ thể là:

Trưởng ban: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng trưởng ban: Đại diện thường trú BTC tại Hà Nội

Các thành viên BCĐ sẽ bao gồm:

- Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (MPI)

- Đại diện Vụ kinh tế Địa phương và Lãnh thổ (MPI)

- Đại diện Vụ kinh tế Đối ngoại (MPI)

- Đại diện Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM - MPI)

- Đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính Nước ngoài (MOF)

Trách nhiệm chung của BCĐ dự án:

- Chỉ đạo chung và đưa ra định hướng cho việc thực hiện dự án;

- Đánh giá tình hình tiến độ và kết quả đạt mục tiêu cụ thể của dự án;

- Thông qua kế hoạch hoạt động và báo cáo do ban quản lý dự án soạn thảo;

- Quyết định về những sửa đổi đối với các hoạt động và các kết quả của dự án (nếu có) phù hợp với mục tiêu và ngân sách của dự án. Tuy nhiên, những sửa đổi này sẽ không làm thay đổi mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án; những lựa chọn chiến lược, các nguyên tắc được đưa ra trong giai đoạn hình thành dự án và đặc biệt là tổng ngân sách của dự án.

- Đánh giá và phê duyệt báo cáo cuối cùng.

Ban quản lý dự án:

Ban quản lý dự án được thành lập và đặt tại trụ sở của MPI, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày của dự án và làm ban thư ký cho BCĐ.

Ban quản lý dự án bao gồm Giám đốc dự án (là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 2 Phó Giám đốc dự án và các cán bộ dự án.

BQLDA chịu trách nhiệm chính:

- Đảm bảo việc thực hiện phù hợp các hoạt động hàng ngày của dự án;

- Chuẩn bị báo cáo hoạt động và tài chính cho BCĐ;

- Thường xuyên cập nhật và thông báo cho BCĐ về mức độ đạt được các hoạt động và kết quả;

- Đề xuất những sửa đổi có thể đối với các kết quả và hoạt động của dự án đến nhưng không làm thay đổi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cũng như tổng ngân sách dự án. Tuy nhiên, các lựa chọn chiến lược và các nguyên tắc được đưa ra trong giai đoạn hình thành dự án sẽ không được sửa đổi.

- Chuẩn bị, cập nhật và trình các kế hoạch làm việc và kế hoạch ngân sách lên BCĐ;

- Đảm bảo công tác thư ký cho BCĐ;

- Đảm bảo quản lý hành chính và tài chính của dự án theo các thủ tục đã được nhất trí;

- Đảm bảo việc kết thúc thỏa đáng các hoạt động của dự án, bao gồm: chuẩn bị báo cáo cuối cùng vào lúc kết thúc dự án.